'Wat opvalt aan afval'

(Zwerf)afval is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Het is een actueel vraagstuk waar de gemeente in 2020 belangrijke keuzes in moet gaan maken. Reden voor de RKC om nader onderzoek te doen naar de stand van zaken rondom het Dordtse afvalbeleid.

Dordrecht - Leidt het huidige (zwerf)afvalbeheer tot realisatie van de beleidsdoelen in relatie tot kosten, milieu en service? Dat is een van de vragen die centraal staan in het rapport. Een aantal opvallende conclusies:

Beleid
Er is in Dordrecht na 2015 geen adequaat nieuw beleid meer vastgesteld voor (zwerf)afvalbeheer. Dit leidt tot stagnatie in het behalen van de landelijke milieudoelen.

Benchmark
De totale kosten per aansluiting in Dordrecht bedragen € 223,-, dit is nog exclusief de circa € 35,- per aansluiting aan afvalkosten die Dordrecht op dit moment nog niet verrekent in de afvalstoffenheffing. Dat is ruim boven het benchmarkgemiddelde (peiljaar 2017, circa € 170,- per aansluiting).

Doelen
De huidige afvalaanpak leidt niet tot realisatie van de beleidsdoelen; de afvalscheiding is niet significant verbeterd ten opzichte van 2015.

Het college van burgemeesters en wethouders geeft als reactie op het onderzoek onder andere aan dat dit onderzoek op een goed moment komt. Het toont aan dat de urgentie om beleidskeuzes te maken groot is, om de doelstellingen die er liggen te kunnen halen. Het nog vast te stellen Grondstoffenplan 2020-2030 zal hierin moeten gaan voorzien.
 

Meer berichten